Privacy policy

Όροι χρήσης και Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

O ιστότοπος arcenciel.gr, που θα καλείται στο εξής“ηλεκτρονικό κατάστημα” ή “ιστότοπος”, είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία Arc En Ciel, που θα καλείται στο εξής χάριν συντομίας “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και η οποία έχει τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 2661042852 και βασικό email επικοινωνίας: [email protected]. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://arcenciel.gr. Κάθε πρόσωπο, το οποίο εισέρχεται και συναλλάσσεται ή εν γένει κάνει χρήση των υπηρεσιών τού ηλεκτρονικού καταστήματος, που στο εξής θα καλείται για συντομία “επισκέπτης” ή “χρήστης” ή “πελάτης”,αναλόγα με το αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται τους κατωτέρω στο παρόν διατυπούμενους όρους,ανεπιφύλακτα και χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Ο χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών τού ιστοτόπου παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστοτόπου. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτους, οφείλει με δική του ευθύνη να απόσχει από την επίσκεψη και τη χρήση του ιστότοπου, καθώς και από κάθε συναλλαγή ή εν γένει χρήση των υπηρεσιών τού ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί όροι

O παρόν ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.Ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστοτόπου, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη και χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

O παρόν ιστότοπος δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται, σε ό,τι αφορά την ταυτότητά του και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές. Στα πλαίσια της καλής πίστης, ο ιστότοπος δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων, που έγιναν κατά την κοινή πείρα εκ σφάλματος ή παραδρομής και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία ή φθορά προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”, χωρίς καμία εγγύηση, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Ο ιστότοπος αρνείται στο μέγιστο βαθμό όλες τις εγγυήσεις, εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών ή/και δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.), που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης/χρήστης τού ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία, που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και οφείλεται σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστοτόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση του επισκέπτη/χρήστη τού παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο ιστότοπος δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστοτόπου αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον ιστότοπο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Πνευματική Ιδιοκτησία και Εμπορικά σήματα

Το σύνολο του περιεχομένου τού παρόντος Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις τού ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Oλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που περιέχει ο παρών ιστότοπος ανήκουν στο ηλεκρονικό κατάστημα ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε,ανεπιφύλακτα και χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση,τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου arcenciel.gr και το σήμα κατατεθέν Arc En Ciel είναι ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών, που αναφέρονται στον παρόντα δυκτιακό τόπο, μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων, λογοτύπων, εικόνων, αναπαραστάσεων, που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από τον ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή κατασκευαστών, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο: arcenciel.gr

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν τον επικέπτη / χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λπ. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθότι αυτό δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, “hyperlinks” ή “διαφημιστικών banners”. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου, που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις σε τέτοιες ιστοσελίδες. Ο παρόν ιστότοπος δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει αυτούς τους συνδέσμους, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης τού ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δε δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/χρήτη. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το γεγονός ότι οι άνω σύνδεσμοι, σελίδες και  websitesπεριλαμβάνονται στον ιστότοπο δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα ενστερνίζεται, εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες τους ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Ο ιστότοπος είναι απλός και φιλικός στην χρήση, ενώ έχει σχεδιαστεί, για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες τού κάθε επισκέπτη/χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη και αυτός να απολαύσει μια μοναδική αγοραστική εμπειρία, απαιτείται αυτός να μας παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες, που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας του και οι οποίες διαφυλάσσονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από τον ιστότοπο, τη χρήση αυτών των δεδομένων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς εκουσίως μας παρέχετε, κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.

Δήλωση Περί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη

Δηλώνω ότι ενημερώθηκα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (τον ιστότοπο) και παρέχω τη συγκατάθεσή μου,εκουσίως, ειδικώς και ελευθέρως, για την εκ μέρους του ιστοτόπου συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/97, των προσωπικών δεδομένων μου, τα οποία δηλώνονται στη Φόρμα Εγγραφής, στο πλαίσιο της επίσκεψης του ιστοτόπου arcenciel.gr, ή/και αγοράς εκ μέρους μου προϊόντων από τον άνω ιστότοπο και των οποίων προσωπικών δεδομένων αποδέκτης θα είναι ο ιστότοπος, ο οποίος και θα τα επεξεργάζεται για τον σκοπό αυτό.Επίσης δηλώνω ότι ενημερώθηκα  ότι, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς μου, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97, έχω δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης για τα προσωπικά δεδομένα, που με αφορούν, και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και ό,τι σχετικό αίτημά μου θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς τον άνω ιστότοπο, μέσω emailστην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Τέλος, αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώνω έγκαιρα τον ιστότοπο για οποιαδήποτε τυχόν μεταβολή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων μου. Ο ιστότοπος δεσμεύεται ότι θα περιορίζεται στη νόμιμη επεξεργασία μόνο των απολύτως αναγκαίων για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά θα δηλώνονται από τον επισκέπτη/χρήστη ή με τη συνδρομή του και ότι θα αποφεύγει την καταχώρηση ευαίσθητων δεδομένων. Ο ιστότοπος δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας και απορρήτου των παραπάνω δεδομένων, των οποίων η επεξεργασία θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο κατ΄εντολή του, από πρόσωπα που πληρούν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις, για να διασφαλίζουν την τήρηση του απορρήτου και τα οποία τελούν υπό τον έλεγχό του ιστοτόπου. Ο ιστότοπος δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

Γενικά

Οι πληροφορίες, που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες του αναφερόμενου ιστοτόπου, χρησιμοποιούνται από αυτόν (τον ιστότοπο), προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους με τον καλυτερο δυνατό τρόπο. Οι πληροφορίες που συλλέγει ο ιστότοπος μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν τον αριθμό επισκεψιμότητάς της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν τις συνναλαγές με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο ιστότοπος δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη, που δεν συνδέεται με αυτόν,τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, που αφορά τους χρήστες/πελάτες του, με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.Ο ιστότοπος διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου, οι οποίοι είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτού μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους ο ιστότοπος, μόλις αυτό γίνει αντιληπτό, διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες. Ο ιστότοπος είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων, που ο επισκέπτης/χρήστης έχει αποστείλει, για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Συγκέντρωση πληροφοριών

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε οι επισκέπτες της να μπορούν να την επισκέπτονται και να περιηγούνται σε αυτήν χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητα τους ή κάποια άλλη προσωπική πληροφορία, εκτός κι αν οι ίδιοι το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα, μόνο στη περίπτωση που θέλουν να προχωρήσουν στην παραγγελία προϊόντος/ων, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα και/ή να στείλουν email στο [email protected].

Παροχή και χρήση e-mail

Η διαδικασία παροχής και χρήσης ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον ιστότοπο προς τους χρήστες των υπηρεσιών του διέπεται από τους όρους του παρόντος. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, παρακαλείται να μην ενεργοποιήσει την διαδικασία παροχής ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον ιστότοπο. Ο χρήστης, αφού υποβάλλει τα στοιχεία του, πρέπει στη συνέχεια να επιλέξει ένα όνομα και ένα κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική του διεύθυνση. Ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, που παρέχεται από τον ιστότοπο, είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση της και για το περιεχόμενο των μηνυμάτων του και ο ιστότοπος δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να φέρει ευθύνη για πράξεις που σχετίζονται με τη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο. Ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στον ιστότοπο οποιαδήποτε χρήση τής ηλεκτρονικής του διεύθυνσης από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Ο ιστότοπος δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους χρήστες μέσω της παρεχόμενης από αυτόν ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Ο ιστότοπος διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο και το δηλώσουν ρητά και εγγράφως μέσω e-mail. Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει κάποιο πρόσωπο από την παροχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή να διακόπτει την παροχή αυτή σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος.

Χρήση των Πληροφοριών.

Ο ιστότοπος συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες του: (1) στοιχεία που ο χρήστης παρέχει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης παρέχει, προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από τον ιστότοπο, (3) στοιχεία που ο χρήστης παρέχει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς, (4) στοιχεία που ο χρήστης παρέχει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google). Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην παρούσα ιστοσελίδα, θα ζητηθεί από τον χρήστη το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής του, η ηλεκτρονική του διεύθυνση, το τηλέφωνό του,ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας,τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας (εφόσον έχει επιλέξει την αντίστοιχη μέθοδο πληρωμής). Συμπληρωματικά μπορεί να του ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχει ζητήσει. Ο ιστότοπος κάνει χρήση των πληροφοριών που του παρέχει ο χρήστης κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί του για (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο του, (ii) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από τον ιστότοπο, (iv) ειδικές προσφορές του ιστοτόπου, (v) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν επιθυμεί ή όχι να λαμβάνει τέτοιου είδους επικοινωνίες από τον ιστότοπο, μόνο στέλνοντας το σχετικό αίτημα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Πρόσβαση στις Πληροφορίες.

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για την παράδοση ή την κράτηση μιας παραγγελίας. Η εκ μέρους του χρήστη προσκόμιση των προσωπικών του δεδομένων, σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του ιστοτόπου για τους λόγους που ανωτέρω αναφέρθηκαν. Ο ιστότοπος απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές τής ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση ο ιστότοπος δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη/επισκεπτη χωρίς πρότερη δική του συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Σημειώνεται ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οπότε και επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης, η συλλογή, η χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων χρήστη/επισκέπτη, τα οποία έχουν συλλεχθεί online, χωρίς την εκ μέρους τού χρήστη/επισκέπτη πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης), είναι επιβεβλημένη.

Cookies

Ο ιστότοπος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του, για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος  είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, ή για λόγους marketing. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες, όπως ο ιστότοπος,να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές του, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, να συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου τής ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Τα Cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου,που τηρείται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τού χρήστη. Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να παρέχουμε στον χρήστη/πελάτη πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες του, ενώ σε κάθε έξοδο αυτού από το site αυτά διαγράφονται αυτόματα. Σημειώνεται ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα ο ιστότοπος. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. 

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Ο ιστότοπος επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες, που έχουν παρασχεθεί σε αυτόν. Εάν ο χρήστης επιλέξει να διαγράψει μια πληροφορία, ο ιστότοπος θα ενεργήσει έτσι, ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη ο ιστότοπος θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με τον χρήστη. Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης για να έχει πρόσβαση, να αλλάξει ή να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα, για να αναφέρει προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία τής ιστοσελίδας ή για να κάνει οποιοδήποτε ερώτημα,παρακαλείται επικοινωνήσει με τον ιστότοπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].Σημειώνεται ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Ωστόσο, η προστασία τού προσωπικού κωδικού πρόσβασης του χρήστη στην ιστοσελίδα εξαρτάται και από τον ίδιο.

Ασφάλεια συναλλαγών

Ο ιστότοπος δεσμεύεται όσον αφορά την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες του. Ο ιστότοπος έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του παρέχουν μέσω αυτού ή και με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο (π.χ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεση του χρήστη στον ιστότοπο είναι ασφαλής, καθότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (SecureSocketLayer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) NetscapeNavigator, InternetExplorer, MozillaFirefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στον ιστότοπο. Τέλος, προσωπική ασφάλεια για τον χρήστη αποτελεί ο κωδικός πρόσβασης(“password”), που αυτός δίνει όταν γίνεται μέλος του ιστοτόπου. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο, θα πρέπει πρώτα να δοθεί το email του χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης(“password”). Γι’ αυτό το λόγο τα στοιχεία αυτά πρέπει να φυλάγονται καλά και να μην αποκαλύπτονται ή γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας

Η χρήση Πιστωτικής Κάρτας από τον χρήστη για την εξόφληση υπηρεσιών /συνδρομών του ηλεκτρονικού καταστήματος χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

Περιοδικές Αλλαγές

Ο ιστότοπος συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες και ενημερώνει σχετικά και την παρούσα πολιτική. Συστήνεται στους επισκέπτες/χρήστες να διαβάζουν την παρούσα πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό της. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας του Απορρήτου

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, συναινείτε και αποδέχεστε,ανεπιφύλακτα και χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση,την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας ,που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορεί ο επισκέπτης/χρήστης να διαβάσει τους όρους σχετικά με την πολιτική, που ακολουθεί ο ιστότοπος για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Οι όροι που περιγράφονται στους κάτωθι συνδέσμους αποτελούν συνέχεια του παρόντος εγγράφου και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υποδηλώνει ότι ο επισκέπτης/χρήστης συναινεί και αποδέχεται, ανεπιφύλακτα και χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση, και αυτούς:

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θα αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται σε καμία περίπτωσηη ισχύς και η δεσμευτικότητα των λοιπών όρων.Το παρόν, σε συνδυασμό με το περιεχόμενο των ανωτέρω συνδέσμων, αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστοτόπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και τους δεσμεύει. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν αυτή δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στην παρούσα.

 

Πολιτική ακύρωσης – επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, χωρίς να υποχρεούστε να μας γνωστοποιήσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή αυτών, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα τα παραλάβετε. Στην περίπτωση αυτή, σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβετε, δηλαδή χωρίς να έχουν φορεθεί, αλλοιωθεί ή λερωθεί τόσο τα προϊόντα όσο και οι συσκευασίες τους.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.